עורך דין ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כח מתמשך הינו מסמך משפטי אשר מבטא תפיסה חברתית חדשה, השמה במרכזה את זכותו של כל אדם (בגיר)לחיות את חייו, בהתאם לרצונו ולבחירתו.

לקבוע איך ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, בעת שלא יוכל לטפל בכך בעצמו,בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכח המתמשך.

אם אתם מעוניינים לתכנן את עתידכם, אנו ממליצים לפנות למשרדנו בהקדם האפשרי.

עריכת ייפוי כוח מתמשך

אנו לא רוצים לחשוב על כך, אבל כל אחד מאתנו עלול לאבד יום אחד את צלילותו. כדי להיערך לכך, בא לעולמנו הסדר חדש המכונה ייפוי כח מתמשך, המאפשר לאדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו, ולקבוע מראש הנחיות למיופה הכח כיצד לנהוג ואילו החלטות לקבל בענייניו האישיים והרכושיים. באפשרותו גם להשאיר למיופה הכח את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי כח מתמשך.

מהו ייפוי כח מתמשך?

ייפוי כח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לתכנן את עתידו בשלב בו הינו בעל יכולות ומסוגלות לקבלת החלטות, ולקבוע כיצד יראו חייו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, ולמנות אנשים מהימנים עליו כמיופי כח (בני משפחה אדם קרוב או איש מקצוע). האדם המנסח את ייפוי  הכח נקרא "הממנה".

באפשרות הממנה לשנות את ייפוי הכח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כח מתמשך חדש או לבטלו בכל עת (זאת אם לא הוגבלה האפשרות לבטלו).

 ייפוי הכח ייערך ויאושר על ידי עורך דין, אשר אין לו עניין אישי בייפוי הכח ואשר עבר הכשרת חובה של האפוטרופוס הכללי.

ייפוי הכח יופקד אצל האפוטרופוס הכללי אשר ינהל מאגר הפקדות של ייפוי כח מתמשכים וישלח לממנה תזכורות על קיומו של ייפוי כח, כדי לוודא שייפוי הכח משקף את רצונו העדכני.

האם אפשר למנות מספר מיופי כח?

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כח אחד וכן על מינוי מיופה כח חליפי למקרה שמיופה הכח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. באפשרות הממנה לקבוע מיופה כח יחיד שיכול להיות אחראי לכל העניינים או לחלקם או למנות מספר מיופיי כח, בין אם לאותו עניין או לעניינים שונים ולהגדיר את שיתוף הפעולה ביניהם. יתרון של מינוי מספר מיופי כח הוא שאם אחד מהם לא יוכל לשמש כמיופה כח, מסיבות שונות ימשיכו מיופי הכח האחרים לפעול בהתאם לייפוי הכח וכן במקרה של חילוקי דעות בין מיופי הכח ניתן לקבוע מי יכריע במחלוקת ביניהם.

אילו סוגי ייפוי כח מתמשכים קיימים?

ייפוי כח לעניינים רכושיים- משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים, לכספים ולהתחייבויותיו של האדם, לרבות ניהול חשבונות הבנק, אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק.

ייפוי כח לעניינים אישיים– משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות לכל צרכיו היומיומיים של האדם, למקום מגוריו, לענייניו הרפואיים, הגופניים, הנפשיים או החברתיים.

 

כאמור האדם יכול למנות מיופה כח לכלל העניינים באותו התחום או לחלקם בלבד. למשל באפשרותו לתת ייפוי כח מתמשך רפואי בלבד ולהגבילו רק לנושא טיפול ואשפוז פסיכיאטרי.

איך עורכים ייפוי כח מתמשך?

האדם יערוך יפוי כח מתמשך בפני עורך הדין (אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי) על גבי טופס ייעודי מקוון. על עורך הדין להתרשם כי האדם מבין את משמעות ייפוי הכח וכי הוא ניתן בהסכמה חופשית ומרצון בלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה.

מתי נכנס ייפוי כח מתמשך לתוקף?

ייפוי כח מתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר האדם לא יהיה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכח. אולם החוק אינו מאפשר למיופי הכח לקבוע כי האדם אינו מבין בדבר וזאת כדי להגן מניצול כוחו לרעה. לעומת זאת, חוות דעת של מומחה או קרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי או אירוע מוחי יכולים לאפשר את כניסת ייפוי הכח המתמשך לתוקף.

בהתקיים התנאי לכניסת הייפוי כח המתמשך לתוקף, חלה חובה על מיופה הכח למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיים התנאי וכי הוא קיים את חובת היידוע. לאחר קבלת ההצהרה ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכח אישור על כניסתו לתוקף.

על מיופה הכח לפעול במסירות, בשקידה, במיומנות ובתום לב לטובת האדם הממנה ולא לטובת האינטרסים האישיים שלו.

האם מיופה הכח מקבל שכר?

הנחת המוצא היא שבמערכת יחסים המבוססת על קרבה משפחתית נושא התגמול אינו רלוונטי. במקרה בו בכל זאת האדם ירצה לשלם למיופה הכח שכר עבור תפקידו יצטרך לציין זאת מפורשות. בהיעדר הוראה מפורשת מיופה הכח לא יהיה רשאי לקבל שכר אלא רק לגבות החזר הוצאות סבירות שהוציא לצורך מילוי תפקידו.

ביטול ופקיעת ייפוי הכח המתמשך:  

ביטול- באפשרות האדם הממנה לבטל את ייפוי הכח המתמשך בכל עת שיחפוץ בכך, כל עוד לא הגביל עצמו במפורש בייפוי הכח עצמו. על הממנה להודיע על כך למיופה הכח ולאפוטרופוס הכללי. כמו כן, בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי כח מתמשך במקרה שמיופה הכח לא התנהג כראוי.

פקיעה-  יכולה להתאפשר בעת שמיופה הכח אינו מעוניין עוד לשמש כמיופה הכח, בפטירת האדם הממנה או בפטירת מיופה הכח, בעת שמיופה הכח אינו כשיר עוד לשמש בתפקיד זה לפי החוק (למשל אם מונה לו אפוטרופוס) או התקיימות תנאים שנקבעו בייפוי הכח המתמשך, כגון מועד מסוים לפקיעתו.

 

לקוחות

מספרים

להערכת סיכויי תביעתך ללא התחייבות - יש להשאיר פרטים וניצור איתך קשר בקרוב מאוד

דילוג לתוכן